Ücretlendirme Politikası

QNB Finansbank

Amaç

Şirket işbu Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası ile aşağıdaki hususları hedeflemektedir:

Şirket’in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamak.

Ücretlendirmeyi belirleyen ana parametrelerin şeffaflaştırılması ve çalışanların söz konusu parametrelere doğrudan erişiminin sağlanması.

Görevli tüm çalışanlarına ilişkin ücretlendirme yapısını belirlemeye yönelik genel çerçeve ve temel ilkelerin tanımlanması.

Kapsam

Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası’nın kapsamı aşağıda belirtilmektedir: QNB Finansfaktoring çalışanlarını kapsar.

Şirket, ana ortak Banka ile uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde Politikalarını hazırlar, Şirket genelinde uygular.

Politika, risk profilini etkileme potansiyeline sahip görevler ile ilişkili olan çalışan üzerinde yoğunlaşarak tüm iş gücüne ilişkin sabit ve değişken ücretlendirmeyi kapsamaktadır.

Temel İlkeler

Şirket’in ücretlendirme politikaları performans odaklı olup, pazar dinamikleri, Şirket stratejisi ve hissedar menfaatleri ile uyumlu olarak belirlenmektedir. Etkin bir ücret yönetimi, şeffaflık ve kurum içi eşitliği sağlamak için Şirket Ücretlendirme Politikasının temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır :

* Şeffaf ve açık yönetim
* Yasal düzenlemelere uygunluk
* Görev tanımlarının gerektirdiği beceri, birikim ve bilgi gerekliliklerinin dikkate alınması
* Sürdürülebilir performansın desteklemesi
* Piyasa şartları ile uyumlu olması
* Uzun vadeli Şirket hedeflerine uygun olması ve risk yönetiminin etkinliğine katkı sağlaması

Politikanın Yönetimi

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak hesaplanır. Piyasa ücret seviyesine göre pozisyonlanan kişilerin ücret artış oranları enflasyon, çalışan performansları ve şirket politikası doğrultusunda belirlenir.

Performans ödemeleri, hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde çalışana ücret ödenmesini sağlar. Performans ölçümleri ve ödeme sistemleri, kısa vadeye aşırı şekilde odaklanmaktan kaçınır; orta ve uzun vadede istikrarlı performansı sağlamak üzere kârlılık ve sağlam risk yönetimi ile bağlantılı parametrelere odaklanır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret şirketin esas sözleşmesine göre belirlenir. Performansa dayalı ücret ödemelerinin kriterleri aşağıdaki gibidir:

Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemeler ilişkin kriterler Şirket Üst Düzey Yönetimi tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası, piyasa koşulları ve Şirket’in ekonomik konumu ışığında düzenli aralıklarla ile yeniden değerlendirilir.

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Uyumsuz davranış veya disiplin tedbirini gerektiren davranış sonucunda performansa dayalı ödeme yapılmamasına ilişkin düzenlemeler yapılabilir.

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. Ücretlendirme sistemleri, herhangi bir şekilde Şirketin stratejik risk iştahını asan risk alma davranışlarına neden olmamalıdır.

Performans hesaplamasında, finansal hedeflerin, finansal olmayan performans hedefleri ile uygun bir karışımı sağlanır.

Nihai Hüküm

Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası, Şirket için bir iç talimat niteliği taşımakta olup üçüncü şahıslara karşı herhangi bir hak ya da yükümlülük oluşturmamaktadır.