Sıkça Sorulan Sorular

QNB Finansbank

1. Faktoring Hizmetinden kimler yararlanabilir?

Mal ve/veya hizmet üreten ve satan tüzel kişilikler faktoring hizmetlerinden faydalanabilir.

2. Faktoringin sunduğu hizmetler nelerdir?

Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen (devredilen) alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce ön ödeme olarak satıcı firmaya ödenmesidir.

Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde alıcının ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alacağın garanti altına alınmasıdır..

Tahsilat: Alacağın vadesinde takibi, yönetimi, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır.

3. Fatura ya da benzeri belgesi bulunmayan alacaklar faktoringe konu edilebilir mi?

Hayır. Yasal düzenlemeler uyarınca faktoringe konu olan doğmuş ve doğacak alacakların fatura veya ilgili mevzuatta belirtilen benzeri belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

4. Faktoring hizmetinin maliyeti nedir?

Faktoringde iki temel maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti (faiz). Komisyon temlik alınan alacaklar, ön ödeme vb. tutarlar üzerinden hesaplanır; alacağın vadesi, işlemin hacmi, ülkesi vb. hususlara göre değişkenlik gösterir. Finansman hizmetinin maliyeti, faktoring ücretidir.

5. Faktoringin tüm hizmetlerinden aynı anda yararlanmak zorunda mıyım?

Hayır. Faktoring müşterileri, hizmetlerin tamamından aynı anda veya sadece garanti, sadece tahsilat veya sadece finansman hizmetinden birinden yararlandırılabilir.

6. Faktoringin bankalardan kullanılan çek/senet karşılığı krediden farkı nedir?

Çek/senet karşılığı banka kredilerinde, çek ve senetler, kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve kullanılan kredi de krediyi kullanan firmanın mali borçları içinde gösterilir. Oysa faktoring bir finansman şeklidir. Çek ve senetler faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Gayri kabili rücu temlik edilen (devredilen) alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez.

7. İhracat faktoringi hangi satış şekillerinde uygulanabilir?

İhracat faktoring hizmeti mal mukabili (açık hesap), vadeli ihracattan kaynaklanan alacaklar için söz konusudur.

8. Garanti nedir? Hangi hallerde garanti ortadan kalkar?

Garanti, sözleşmede ve limit onay bildirim formunda tanımlanan hallerde geçerli olur. Garanti, sözleşme ve limit onay bildirim formundaki şartlara uyulmaması durumunda ortadan kalkar. Garantiyi etkileyen en önemli sebeplerden biri satıcı ile alıcı arasında yaşanan ihtilaftır. Malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olması gibi.

9. İhracat işlemlerinde garanti limiti nasıl belirlenir?

Alıcı (borçlu) ile olan ticaretin hacmi, vadesi ve alıcının mali durumuna göre belirlenir.

10. İhracat faktoringinde, bir alıcıya kestiğim tüm faturaları QNB Finansfaktoring’e temlik etmek zorunda mıyım?

Evet. Gayri kabili rücu ihracat faktoringi işlemlerinde garanti limiti tahsis edilen bir alıcıya yapılacak tüm satışlar faktoring sözleşmesi süresince, sadece QNB Finansfaktoring’e temlik edilmelidir.

11. Faktoring işlemlerinde ne tür vergiler uygulanır?

Yurt içi faktoring işlemlerinde; faktoring ücreti (faiz) ve komisyon gibi alınan tüm gelir kalemleri %5 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi'ne (BSMV) tabidir. Bunun haricinde KKDF veya başka bir vergi uygulanmaz. İhracat faktoringi yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir vergiye tabi değildir.